Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 10 Юни 1997г., доп. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г., доп. ДВ. бр.54 от 15 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г., доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Българската народна банка е централна банка на Република България. Тя е юридическо лице.

(2) Българската народна банка се отчита за своята дейност пред Народното събрание.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) (1) Основна цел на Българската народна банка е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на този закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Българската народна банка действа в съответствие с принципа на отворената пазарна икономика при свободна конкуренция, като подкрепя ефективното разпределение на ресурсите. Без да се засяга основната цел за поддържане на ценовата стабилност, Българската народна банка подкрепя основните икономически политики на Европейския съюз, за да допринесе за постигането на неговите цели, както са посочени в чл. 3 от Договора за Европейския съюз.

(3) Без да се засягат целите по ал. 1 и 2, Българската народна банка подкрепя политика на устойчив и неинфлационен растеж.

(4) Българската народна банка съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях.

(5) Българската народна банка има изключителното право да емитира банкноти и монети в страната.

(6) Българската народна банка регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите.

(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) Българската народна банка регулира и осъществява надзор върху дейността на операторите на платежни системи, на доставчиците на платежни услуги и на издателите на електронни пари в страната.

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) При определяне на общите насоки на паричната политика Българската народна банка и Министерският съвет се информират взаимно.

Чл. 4. (1) Българската народна банка във връзка с изпълнението на функциите си може да изисква от банките да и предоставят всички документи и информация, както и да извършва съответни проверки.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г., доп. – ДВ, бр. 37 от 2019 г. (*)) Българската народна банка не може да разгласява и да предава на други лица получената информация, представляваща банкова, професионална, търговска или друга правно защитена тайна за банките и за другите участници в паричния оборот и в кредитните отношения, освен в случаите на обмен на информация в рамките на установеното тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ, L 287/63 от 29 октомври 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1024/2013“, както и в случаите на обмен на информация с Единния съвет за преструктуриране съгласно Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ, L 225/1 от 30 юли 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 806/2014“.

Чл. 5. Българската народна банка може да участва организационно и финансово в международни организации, които имат за цел развитието на международното сътрудничество в областта на валутната, паричната и кредитната политика, както и да участва от свое име в дейността на тези организации, когато Република България има интерес.

Чл. 6. (1) Седалището на Българската народна банка е град София. Тя може да има клонове в страната и представителства в страната и в чужбина.

(2) Българската народна банка има печат със своето наименование и с изображение на герба на Република България.

Глава втора.
ОСНОВЕН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Чл. 7. Основният капитал на Българската народна банка е 20 милиона лева.

Чл. 8. (1) За покриване на безнадеждни и съмнителни вземания Българската народна банка формира провизии в определен от управителния съвет размер, които са елемент на счетоводните разходи и коректив на активите по баланса.

(2) Фонд „Резервен“ се образува от отчисления в размер 25 на сто от годишното превишение на приходите над разходите на банката. Средствата от фонда се използват за покриване на загуби на банката.

(3) След отчисляване на сумата за фонд „Резервен“ от годишното превишение на приходите над разходите на банката се заделят необходимите суми за фондовете със специално предназначение, учредени по решение на управителния съвет.

(4) Остатъкът от годишното превишение на приходите над разходите на банката се внася всяка година в приход на държавния бюджет в срок 4 месеца след края на финансовата година.

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Когато в баланса на Българската народна банка сумата на активите и спадне под сумата на нейните задължения и на основния и капитал, министърът на финансите попълва основния капитал на банката до размера на недостига.

(2) Редът по ал. 1 за покриване на недостига се прилага само в случаите, когато са изчерпани средствата по фонд „Резервен“ и по специалната резервна сметка по чл. 36, ал. 1 на банката.

Глава трета.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. Органи за управление на Българската народна банка са управителният съвет, управителят и тримата подуправители, избрани за ръководители на основните управления по чл. 19.

Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои от седем членове: управителят на банката, тримата подуправители и трима други членове.

(2) Членове на управителния съвет са български граждани.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) За членове на управителния съвет се избират и назначават лица с високи нравствени качества, които са изтъкнати професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело.

(4) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Член на управителния съвет не може да бъде лице:

1. осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление;

2. обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;

3. което е било през последните две години, предхождащи датата на решение за обявяване на търговско дружество или кооперация в несъстоятелност, член на техен управителен или контролен орган.

4. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение на дружества, в които Българската народна банка има участия;

5. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) което е съпруг или съпруга или се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния съвет.

Чл. 12. (1) Управителят на Българската народна банка се избира от Народното събрание.

(2) Народното събрание избира подуправителите-ръководители на основните управления по чл. 19, по предложение на управителя.

(3) Другите трима членове на управителния съвет се назначават от президента на републиката.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Мандатът на членовете на управителния съвет е 6 години. Изборът на нов член на управителния съвет се произвежда, съответно назначаването му се извършва, не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия. Ако до изтичането на мандата изборът, съответно назначаването не бъде осъществено, членът на управителния съвет с изтекъл мандат продължава изпълнението на правомощията си до произвеждането на нов избор, съответно до назначаването.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Управителят и подуправителите не могат да извършват друга дейност освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които Българската народна банка има участие, или на международни организации във връзка с дейността и. Те могат да извършват неплатена дейност с единодушно решение на управителния съвет, доколкото не е налице конфликт на интереси.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Другите трима членове на управителния съвет не могат да извършват друга платена дейност в Българската народна банка, да работят за банки, застрахователни дружества, други финансови институции или в изпълнителната власт, както и да извършват друга дейност, която може да породи конфликт на интереси.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) При подаване на оставка от член на управителния съвет, правомощията на този член се прекратяват след изтичането на три месеца от подаването и, ако в този срок не е избран или назначен нов член на управителния съвет.

(8) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Отношенията между Българската народна банка и управителя и подуправителите се уреждат с договори за управление, които се сключват по ред, определен от управителния съвет.

(9) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Управителят, подуправителите и другите членове на управителния съвет подават пред органа, който ги избира или назначава, декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларацията за частен интерес по смисъла на чл. 63, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се подава пред управителния съвет по реда на чл. 17, ал. 4.

(10) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелството по чл. 11, ал. 4, т. 1 се установява служебно от органа по избиране или назначаване.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) При встъпването в длъжност управителят, подуправителите и другите трима членове на управителния съвет полагат клетва да спазват законите, да съдействат за осъществяване на поверените на банката функции, както и да пазят служебната, банковата, професионалната, търговската или друга правнозащитена тайна, включително и след прекратяване на правомощията им.

(2) Управителят и подуправителите полагат клетва пред Народното събрание, а другите трима членове на управителния съвет – пред президента.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Компетентният орган по чл. 12 може да прекрати предсрочно правомощията на член на управителния съвет само ако не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако е признат за виновен за извършено сериозно нарушение.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на управителя на Българската народна банка може да бъде отнесено за разглеждане пред Съда на Европейския съюз на основание нарушение на Договорите за Европейския съюз или на правна норма за тяхното прилагане.

Чл. 15. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно. Той се свиква от управителя на банката или по искане най-малко на трима от членовете му чрез писмена покана.

(2) Заседанията на управителния съвет се ръководят от управителя на банката, а в негово отсъствие-от определен от него подуправител.

https://www.lex.bg/assets/images/blaws1.gif
https://www.lex.bg/assets/images/blaws2.gif
https://www.lex.bg/assets/images/blaws3.gif
https://www.lex.bg/assets/images/blaws4.gif

Чл. 16. Управителният съвет:

1. обсъжда и приема основни насоки на дейността си;

2. приема нормативни актове по дейността на банката;

3. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) определя лихвите, таксите и комисионите във връзка с дейността на банката;

4. определя процентите на минималните резерви, които банките трябва да държат, и утвърждава условията и изискванията за изпълнението им;

5. определя с наредби нормативите и изискванията за регулиране на банковата дейност;

6. приема правилник за дейността си;

7. взема решения за въвеждане и преустановяване на отделни дейности на банката;

8. открива и закрива клонове и представителства на банката;

9. приема решения за издаване на нови банкноти и монети и определя сроковете, след които те престават да бъдат законно платежно средство и в които извадените от употреба банкноти и монети следва да бъдат обменени;

10. обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на банката;

11. определя реда и компетентностите за отнасянето в загуба на несъбираеми вземания на Българската народна банка;

12. приема решения за участие на Българската народна банка в международни организации и в мероприятия и дейности, предприемани от такива организации;

13. приема внесените от управителя годишен бюджет, годишен счетоводен баланс и отчета по чл. 51;

14. (нова – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) отговаря за създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол в Българската народна банка и в нейните дъщерни дружества, съобразена с присъщите рискове за дейността и;

15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 10 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., доп. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) издава, отказва издаване и отнема лицензи на банки в условията на тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, на оператори на платежни системи, на платежни институции и на дружества за електронни пари при условия и по ред, определени със закон;

16. (нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 05.12.2017 г., доп. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) прилага надзорни мерки и мерки за ранна намеса, дава одобрения, разрешения и съгласия в предвидените от закона случаи в условията на тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

17. (нова – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г. (*)) приема решения като орган за преструктуриране съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Регламент (ЕС) № 806/2014;

18. (нова – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) приема решения по чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, че влогове в банка са неналични;

19. (нова – ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) издава, отказва издаване, отнема или спира действието на лиценза или регистрира, отказва да регистрира, заличава или спира действието на регистрацията на администраторите на бенчмаркове за лихвени проценти, както и одобрява или отказва одобрението на бенчмаркове за лихвени проценти, изготвени в трета държава, по Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.);

20. (нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., предишна т. 17 – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишна т. 19 – ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) разглежда и решава други въпроси от дейността на банката.

https://www.lex.bg/assets/images/blaws1.gif
https://www.lex.bg/assets/images/blaws2.gif
https://www.lex.bg/assets/images/blaws3.gif
https://www.lex.bg/assets/images/blaws4.gif

Чл. 17. (1) Управителният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(2) Решенията на управителния съвет се приемат с мнозинство от присъстващите, но с не по-малко от 4 гласа.

(3) Въздържане при гласуването не се допуска освен в случаите по ал. 4.

(4) Членовете на управителния съвет не участват в обсъждането и се въздържат от гласуване на решения по въпроси, от които те или членовете на семействата им са заинтересувани. Те са длъжни предварително да уведомят управителния съвет за наличието на такива интереси.

(5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 05.12.2017 г.) За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на управителния съвет и от изготвилия протокола. Информация за решенията на управителния съвет се публикува на страницата на банката в интернет, освен когато решенията съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна.

Чл. 18. (1) Управителят на Българската народна банка организира, ръководи и контролира дейността на банката с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на подуправителите, и я представлява в страната и в чужбина. Той може да предоставя упражняването на някои от правомощията си на други длъжностни лица.

(2) Управителят може да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.

Чл. 19. (1) В Българската народна банка се обособяват три основни управления – „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“, всяко от които се ръководи пряко от подуправител, определен от Народното събрание.

(2) По решение на управителния съвет могат да се създават и други управления и служби.

(3) В рамките на предоставените им компетенции със закон или с приет от управителния съвет нормативен акт подуправителите организират, ръководят и отговарят за дейността на ръководените от тях управления.

(4) По предложение на подуправителя управителният съвет определя негов заместник, който изпълнява правомощията му при негово отсъствие.

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Основната функция на управление „Емисионно“ е да поддържа пълно валутно покритие на общата сума на паричните задължения на Българска народна банка, като предприема необходимите действия за ефективно управление на брутните международни валутни резерви на банката.

(2) При възникването на системен риск за стабилността на банковата система управление „Банково“ осъществява функциите на кредитор от последна инстанция при условия, определени в този закон и в приетите от управителния съвет нормативни актове.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 05.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Надзорът върху банковата система се осъществява от подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, в условията на тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, съгласно определен в закон ред и издадените за неговото прилагане нормативни актове. Подуправителят упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управление „Банков надзор“ самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на Българската народна банка.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 05.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) Надзорът върху операторите на платежни системи, върху доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари се осъществява от подуправителя, ръководещ управление „Банково“, по ред, определен в закон и в нормативните актове по прилагането му. Подуправителят упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управление „Банково“ самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на Българската народна банка.

Чл. 21. Управителният съвет определя с правилник структурата и конкретните функции и отговорности на управленията и службите в банката, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и компетентността на ръководните длъжностни лица.

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г.) (1) Вътрешният одит на Българската народна банка се осъществява от звено за вътрешен одит, ръководено от главен одитор.

(2) Вътрешният одит на Българската народна банка се осъществява в съответствие с международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Правилата на комитета на вътрешните одитори към Европейската система на централните банки и приети от управителния съвет на Българската народна банка правила за дейността.

(3) Целите, правомощията, отговорностите, планът и отчетът за дейността на вътрешния одит на Българската народна банка се приемат от управителния съвет.

(4) (В сила от 01.04.2017 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Главният одитор и одиторите в звеното за вътрешен одит трябва да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, и/или международно признат сертификат в областта на одита и счетоводството.

(5) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Чл. 23. (1) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Служебна тайна е информацията, свързана с подготовката за производство на български банкноти и монети; техническите параметри на сензорите за четене на защитни елементи на български банкноти и монети; системите за физическа защита и информационна сигурност на банката и дъщерните и дружества; информацията, свързана с транспортирането и охраната на ценни пратки и на други факти и обстоятелства, нерегламентираният достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или на друг правнозащитен интерес, определени от управителя на Българската народна банка съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Служителите на Българската народна банка са длъжни да пазят в тайна преговорите, сключваните сделки, размера на депозитите и операциите на клиентите, сведенията, получавани от банката, както и всички обстоятелства по работата на банката и нейните клиенти, които представляват служебна, банкова, професионална, търговска или друга правнозащитена тайна, включително след прекратяване на трудовото им правоотношение.

(3) Трудовото възнаграждение на служителите на банката се определя от управителния съвет, но то не може да е по-ниско от средното възнаграждение на служители със съответни функции в други банки в страната.

(4) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Служителите на банката трябва да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност, като тези обстоятелства се установяват служебно.

Глава четвърта.
ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, БАНКНОТИ И МОНЕТИ

Чл. 24. Паричната единица на Република България е левът, разделен на 100 стотинки.

Чл. 25. (1) Българската народна банка има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети.

(2) Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения.

(3) Българската народна банка осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и опазването и съхраняването на непуснати в обращение банкноти и монети и опазването и унищожаването на изтеглени от обращение банкноти и монети.

(4) Номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайнът на банкнотите и монетите, пускани в обращение от банката, се определят от управителния съвет.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Преди да пусне в обращение нова банкнота или монета, банката обнародва в „Държавен вестник“ точното и описание.

(6) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) При продажба на банкноти и монети управителният съвет може да определи цена, различна от номиналната стойност.

(7) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Българската народна банка издава наредба по прилагането на ал. 4.

Чл. 26. Българската народна банка, след като съобщи чрез „Държавен вестник“ и чрез средствата за масово осведомяване, може да извади от обращение пуснати от нея банкноти и монети при заплащане на номиналната им стойност. Такива банкноти и монети след изтичане на определения от банката срок се смятат за излезли от обращение и престават да бъдат законно платежно средство.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Условията и редът, при които Българската народна банка и банките заменят или обменят български банкноти и монети по частична или пълна номинална стойност, се определят от Българската народна банка.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Българската народна банка, банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги са задължени да задържат за проверка срещу издаване на писмен документ всички попаднали при тях по какъвто и да е начин български или чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени. Българската народна банка е компетентната институция за предприемане на такава проверка и извършване на експертната оценка.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 2, както и компетентните държавни органи са длъжни в срок от три работни дни да предават на Българската народна банка за извършване на експертна оценка задържаните от тях български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени.

(4) Когато в резултат на експертната оценка по ал. 2 се констатира, че банкноти или монети са неистински или преправени, те се задържат от Българската народна банка, като не се заменят и не се връщат.

(5) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Банките и доставчиците на услуги отделят негодните за наличнопаричното обращение български банкноти и монети. Те не предоставят на клиенти такива банкноти и монети.

(6) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Банките и доставчиците на услуги предават на Българската народна банка негодните за наличнопаричното обращение банкноти и монети.

(7) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Възпроизвеждане на български банкноти и монети се извършва след писмено съгласие на Българската народна банка.

(8) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този член.

Глава пета.
ПАРИЧНИ ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ НА БАНКАТА

Чл. 28. (1) Общата сума на паричните задължения на Българската народна банка не може да превишава левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв, като левовият еквивалент се определя на основата на официалния валутен курс на лева към германската марка съгласно чл. 29.

(2) Общата сума на паричните задължения на Българската народна банка включва:

1. всички банкноти и монети в обращение, емитирани от Българската народна банка;

2. салдата по сметки, притежавани от други лица в Българската народна банка, с изключение на сметките на Международния валутен фонд.

(3) Брутният международен валутен резерв на Българската народна банка е равен на пазарната стойност на следните активи на банката:

1. притежаваните банкноти и монети в свободно конвертируема чуждестранна валута;

2. средства в свободно конвертируема валута, притежавани от Българската народна банка по сметки в чуждестранни централни банки или в други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг;

3. притежаваните от Българската народна банка специални права на тираж на Международния валутен фонд;

4. притежаваните от Българската народна банка дългови инструменти, емитирани от чужди държави, централни банки, други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг и които са платими в свободно конвертируема валута, с изключение на дълговите инструменти, дадени или получени като обезпечение;

5. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) салдото от вземанията и задълженията по форуърдни сделки или сделки с уговорка за обратно изкупуване на Българската народна банка, сключени със или гарантирани от чуждестранни централни банки, публични международни финансови организации или други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг, както и фючърси и опции на Българската народна банка, задължени по които са чуждестранни лица и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна валута;

6. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) притежаваното монетарно злато.

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 1999 г.) Официалният валутен курс на лева към германската марка е 1 лев за 1 германска марка.

(2) Когато законно платежно средство във Федерална република Германия стане общата валута на Европейския съюз – еврото, официалният валутен курс на лева към еврото се определя чрез умножаване на курса по ал. 1 по официалния курс, по който германската марка се е конвертирала към еврото. Така определеният курс се обнародва в „Държавен вестник“ от Българската народна банка.

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) При поискване Българската народна банка е длъжна да продава и да купува без ограничения на територията на страната евро срещу левове на основата на спот валутни курсове, които не могат да се отклоняват от официалния валутен курс с повече от 0,5 на сто, включително начисляваните такси, комисионни и други разходи за клиента.

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Българската народна банка може да предприема всички необходими действия, свързани с придобиване, притежаване и продажба на брутни международни валутни резерви по чл. 28, ал. 3.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Българската народна банка инвестира своите брутни международни валутни резерви в съответствие с разумните инвестиционни принципи и практика, като инвестициите в ценни книжа могат да бъдат само в ликвидни дългови инструменти в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 3, т. 4.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Левовата равностойност на брутните международни валутни резерви, с изключение на тези по чл. 28, ал. 3, т. 3 и 6, деноминирани в различни от евро валути, не може да е по-голяма, съответно по-малка, с повече от 2 на сто от левовата равностойност на всички парични задължения на Българската народна банка, деноминирани в тези валути.

(4) Общата сума на задълженията по заеми, ползвани от Българската народна банка, които са деноминирани и платими в чуждестранна валута, не може да бъде увеличавана, ако в резултат от това увеличение техният размер надвишава 10 на сто от активите на Българската народна банка към момента на последния обнародван баланс.

(5) Ограничението по ал. 4 не се отнася за изменението на сумата на задълженията на Българската народна банка към Международния валутен фонд.

Чл. 32. Българската народна банка има право да извършва:

1. кредитни операции срещу обезпечение;

2. сделки с благородни метали;

3. сделки с чуждестранни валути;

4. сделки с депозити и финансови инвестиции;

5. операции, свързани с платежния оборот;

6. комисионни сделки;

7. банкови сделки с чужбина.

Чл. 33. (1) Българската народна банка не може да предоставя кредити на банки освен в случаите по ал. 2.

(2) При възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система, Българската народна банка може да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи. Условията и редът за отпускане на тези кредити, както и критериите за установяване наличието на ликвиден риск се определят с наредба на Българската народна банка.

(3) Предоставяне на кредити по ал. 2 може да се извършва само до размера на превишението на левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв спрямо общата сума на паричните задължения на Българската народна банка.

Чл. 34. Ако кредитът срещу обезпечение не бъде върнат в срок, Българската народна банка има право без съдебна намеса да продаде полученото обезпечение. От реализираните от продажбата суми се удовлетворяват всички вземания на банката относно кредита, лихвите и разноските, а разликата се отнася по текуща сметка на кредитополучателя.

Чл. 35. Българската народна банка обявява основния лихвен процент за съответния период съгласно определена от управителния съвет методика и го обнародва в „Държавен вестник“.

Чл. 36. (1) Всички нереализирани печалби на банката, възникващи от изменения в оценката на банковите активи или задължения в злато или изразени в злато или в чуждестранни валути в резултат от промяна в цената или в обменните курсове на златото или чуждестранната валута по отношение на лева, се отнасят по специална резервна сметка. Освен за целите по ал. 2 сумите по тази сметка могат да се използват и за покриване на други загуби на банката.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Загубите, възникващи от промените по ал. 1, се погасяват със средства по специалната резервна сметка и по фонд „Резервен“.

Чл. 37. Българската народна банка може:

1. да купува и продава златни монети, кюлчета или други благородни метали;

2. да купува, продава или сключва сделки в чуждестранна валута, като използва за тази цел всички средства, обичайно ползвани за такива сделки;

3. да открива и поддържа сметки при международни финансови институции, централни банки и други финансови институции извън страната;

4. да открива и поддържа сметки и да действа като представител или кореспондент на международни финансови институции, централни банки и други финансови институции извън страната.

Чл. 38. Българската народна банка приема за съхранение при условия, определени от управителния съвет, благородни метали, ценни книжа и други ценности. Тя има право да прекрати едностранно задълженията си на депозитар, като уведоми с писмено предизвестие от 14 работни дни депонента, след което може да прехвърли за негова сметка и риск неизтеглените от съхранение ценности в общите публични складове.

Чл. 39. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 1998 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 59 от 2016 г., доп. – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Българската народна банка приема от банките, от Министерския съвет, от министерства и други ведомства, от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, фонда за преструктуриране на банките, Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници, от „Централен депозитар“ – АД, за съхраняване на средствата на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансовите инструменти, от международни финансови институции, от институции и органи на Европейския съюз, както и от общини парични депозити по текущи или срочни сметки при условия, обявени от управителния съвет.

(2) Банката може да отклони искане за откриване на текуща или депозитна сметка, както и да закрие такава сметка след писмено предизвестие до титуляра със срок 14 работни дни, без да обяснява причините за своите действия.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. – ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.)

Чл. 40. (1) С цел да улесни безналичните плащания Българската народна банка може да организира и управлява платежни системи и клирингови служби, както и да издава наредби, уреждащи създаването и функционирането на такива системи и служби.

(2) Банката има право като комисионер да извършва инкасови сделки.

Глава шеста.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ

Чл. 41. (1) Българската народна банка:

1. определя с наредба задължителните минимални резерви, които банките са длъжни да поддържат при нея, метода за изчисляването им, както и условията и случаите за плащане на лихва върху тях;

2. утвърждава с наредба други условия и изисквания за поддържане стабилността на кредитната система.

(2) Банка, която не поддържа определените задължителни минимални резерви, заплаща наказателна лихва върху сумата на недостига за времето до неговото покриване в процент не по-голям от двойния размер на основния лихвен процент на Българската народна банка.

Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) Българската народна банка съставя платежния баланс и води паричната и лихвената статистика, както и статистиката на финансовите сметки на страната. За целта всички държавни и общински органи и юридически и физически лица са длъжни да представят на Българската народна банка информация по определен от нея с наредба ред.

Глава седма.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА И ДЪРЖАВАТА

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) (1) Българската народна банка действа като фискален агент и депозитар на държавата въз основа на сключени договори и при пазарни условия и цени на услугите.

(2) Като фискален агент и депозитар на държавата Българската народна банка:

1. извършва банковото обслужване на сметките и плащанията, включени в системата на единната сметка, от името и за сметка на Министерството на финансите;

2. събира и предоставя на Министерството на финансите периодична информация за сметките на бюджетните предприятия в банки в страната;

3. действа като агент по държавни дългове и по дългове, гарантирани от държавата;

4. може да извършва и други договорени с министъра на финансите дейности.

(3) Като агент по държавни дългове Българската народна банка води сметки за държавни ценни книжа, които се регистрират по приобретатели на дълга.

(4) Българската народна банка може да действа като упълномощен представител на Министерския съвет за цели и при условия, определени от нея и от Министерския съвет.

Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) (1) (Предишен текст на чл. 44, изм. и доп. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) При упражняване на правомощията и изпълнение на задълженията си по този закон Българската народна банка, управителят и членовете на управителния съвет са независими и нямат право да искат или да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, от Министерския съвет или от правителствата на други държави – членки на Европейския съюз, както и от други органи и институции. Министерският съвет и другите органи и институции по изречение първо нямат право да оказват влияние на Българската народна банка, на управителя или членовете на управителния съвет.

(2) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) При установено тясно сътрудничество с ЕЦБ съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ал. 1 не се прилага по отношение на ЕЦБ във връзка с изпълнение на задачите и по същия регламент.

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Българската народна банка не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма на Министерския съвет, на общините, на други държавни и общински институции, организации и предприятия от публичния сектор, както и на институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, централното управление, регионалните местни и други органи на публичната власт, на други органи, регулирани от публичното право, или на предприятия от публичния сектор на държавите – членки на Европейския съюз, както и не може да закупува пряко от тях дългови инструменти.

(2) Алинея 1 не се прилага за кредитиране на държавни и общински банки в случаите по чл. 33, ал. 2.

(3) (В сила до 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Българската народна банка не може да закупува нито на първичния, нито на вторичния пазар дългови инструменти, емитирани от българската държава и общините, както и от български държавни и общински институции, организации и предприятия от публичния сектор.

(4) (В сила до 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Глава осма.
ОТЧЕТНОСТ И БАЛАНС

Чл. 46. Българската народна банка води счетоводство по Закона за счетоводството и в съответствие с утвърдените международни стандарти.

Чл. 47. Финансовата година на Българската народна банка започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Разходите на Българската народна банка се извършват съобразно годишния бюджет, приет от управителния съвет и обнародван в „Държавен вестник“.

(2) Разходите по управлението се извършват по решение на управителя или на упълномощен от него подуправител.

(3) Отчетите по бюджетните разходи на банката се проверяват от Сметната палата, която изготвя специален доклад за резултатите от проверката. Отчетът по бюджетните разходи на банката се представя в Народното събрание едновременно с годишния и отчет.

(4) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Контролът по изпълнението на Закона за обществените поръчки се осъществява от Сметната палата. Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция не извършват проверки в Българската народна банка.

Чл. 49. (1) Българската народна банка:

1. публикува всяка седмица баланса на управление „Емисионно“, който отразява състоянието на основните му активи и пасиви, включително брутния международен валутен резерв по чл. 28, ал. 3 и общата сума на паричните задължения по чл. 28, ал. 2;

2. обнародва в „Държавен вестник“ състоянието на основните си активи и пасиви при приключването на всеки месец, като се представят и обособените баланси на управление „Емисионно“ и управление „Банково“, годишния счетоводен баланс и сметката „Печалби и загуби“ на банката.

(2) Формата и съдържанието на консолидирания баланс на Българската народна банка, както и на обособените баланси на управление „Емисионно“ и управление „Банково“ се определят в издадена от нея наредба и трябва да съответстват на изискванията на международно приетите счетоводни стандарти.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Консолидираният финансов отчет на Българската народна банка се заверява от международен одитор и се публикува заедно с одиторския доклад в съответствие с изискванията на международно приетите счетоводни стандарти.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Международният одитор се избира от управителния съвет за срок три години въз основа на процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 50. (Доп. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Българската народна банка представя на Народното събрание приетия от управителния съвет бюджет в 30-дневен срок от приемането му, както и два пъти годишно отчет, в който прави преглед и оценка на дейността си през предходния период. Този отчет се публикува.

Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Българската народна банка представя на Народното събрание годишния отчет за своята дейност, консолидирания си финансов отчет заедно с одиторския доклад по чл. 49, ал. 3 и отчета за изпълнението на бюджета си в срок не по-късно от 30 април на следващата година.

Глава девета.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. Налагането на запор, извършването на принудителни действия и учредяването на залог върху съхраняваните в Българската народна банка пари и ценни книжа се допускат само ако не засягат права на банката, свързани с това имущество.

Чл. 53. (1) Българската народна банка може да извършва прихващания на задълженията си със свои вземания, срокът на които не е настъпил, когато банка е започнала ликвидиране на своята дейност или е прекратила плащанията по задълженията си, както и в случаите, когато Българската народна банка има право да събира предсрочно вземанията си.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Българската народна банка може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги, с което се установяват неплатените и в срок вземания, включително дължимите лихви.

Чл. 54. (1) Българската народна банка не може да придобива недвижими имоти и вещни права освен за:

1. задоволяване на служебните си нужди и за ведомствени жилища за своя персонал;

2. предпазване от загуби във връзка с кредитни сделки.

(2) Банката е длъжна да се освободи от собствеността върху недвижимите имоти по ал. 1, т. 2 в срок 3 години от придобиването им.

Чл. 55. (1) Българската народна банка има право на собственост върху притежаваните и придобиваните от нея вещи, която е отделна от държавната собственост.

(2) Придобиването на недвижими и движими вещи и разпоредителните действия с тях се извършват от управителя на Българската народна банка или от упълномощено от него длъжностно лице по определен от управителния съвет ред, съответстващ на установения в Закона за държавната собственост.

Чл. 56. Освен в предвидените в този закон случаи Българската народна банка не може:

1. да отпуска кредити или да купува ценни книжа или други прехвърляеми инструменти;

2. да поддържа депозити, деноминирани или платими в левове;

3. да поддържа каквито и да е депозити при местни лица.

Чл. 57. Българската народна банка може да учредява или да участва в дружества във връзка с осъществяваната от нея дейност. Тя не може да участва в дружества като неограничено отговорен съдружник.

Чл. 58. При Българската народна банка се създава специализиран банков архив с постоянен състав на документите. Редът за обслужване на потребителите му се определя от управителния съвет на банката.

Чл. 59. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българската народна банка се освобождава от заплащане на държавни данъци и такси, с изключение на данък върху добавената стойност, акцизи и мита.

Чл. 59а. (Нов – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) (1) Българската народна банка може да събира годишни такси за покриване на административните разходи, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране на поднадзорни лица.

(2) Редът за определяне на размера и начинът на събиране на таксите по ал. 1 се определят с наредба на Българската народна банка.

Чл. 60. Българската народна банка приема наредби за прилагането на този закон.

Глава десета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 61. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г., предишен текст на чл. 61 – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, което извърши или допусне извършването на нарушение на този закон и на издадените по прилагането му нормативни актове, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. Ако нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, налага се имуществена санкция в размер от 5000 до 30 000 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) При повторно извършено нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

(3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., доп. – ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 12.06.2009 г.) Глобите и имуществените санкции по ал. 1 и 2 се налагат и при нарушения на Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети, изменен с Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. (OB, L 17/5 от 22 януари 2009 г.); и Регламент (ЕО) № 2183/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. за разширяване приложението на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави членки, изменен с Регламент (ЕО) № 47/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. (OB, L 17/7 от 22 януари 2009 г.).

Чл. 62. (1) Актът за констатирано нарушение по чл. 61 се съставя от оправомощено от управителя на Българската народна банка лице, а наказателното постановление се издава от управителя на Българската народна банка или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Установяването на нарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателното постановление се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Под „спот валутен курс“ се разбира цената, определена за сделки с валута с незабавно прехвърляне чрез банков превод в рамките на периода, определен със закон или в правилата на банковата практика.

§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Под „доставчик на услуги“ се разбира лице, което извършва по занятие дейности и операции с банкноти и монети, включващи тяхното категоризиране, съхранение, транспортиране и/или разпространение.

§ 1б. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2016 г.) „Международно признат сертификат в областта на одита и счетоводството“ са сертификатите „Сертифициран вътрешен одитор“ (Certified Internal Auditor – CIA), „Сертифициран одитор на финансовите услуги“ (Certified Financial Services Auditor – CFSA), издавани от Института на вътрешните одитори (Institute of internal auditors) – международната професионална организация на вътрешните одитори; „Сертифициран одитор на информационни системи“ (Сertified Information Systems Auditor – CISA), издаден от Асоциацията по одит и контрол на информационните системи (Information System Audit and Control Association); „Сертифициран публичен счетоводител“ (Certified Public Accountant – CPA), издаден от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (The Association of Chartered Certified Accountants); „Дипломиран финансов анализатор“ (Chartered Financial Analyst – CFA), издаден от Институт на дипломираните финансови анализатори (Certified Financial Analyst Institute); „Сертифициран експерт по разкриване на измами“ (Certified Fraud Examiner), издаден от Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (Association of Certified Fraud Examiners).

§ 1в. (Нов – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) „Банкова тайна“ е информацията по чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

§ 1г. (Нов – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) „Професионална тайна“ е информацията по чл. 63, ал. 1 от Закона за кредитните институции, чл. 158, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи и чл. 116 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Този закон отменя Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 50 от 1991 г.; изм., бр. 32 от 1996 г.).

§ 3. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон управител, подуправители и други членове на управителния съвет се прекратява.

§ 4. До формирането на органи за управление на Българската народна банка съгласно изискванията на закона функциите им се осъществяват от заварения при влизането му в сила управителен съвет.

§ 5. Членовете на първия управителен съвет, формиран съгласно този закон, се избират, съответно назначават, за следните срокове:

1. управителят – за 6 години;

2. подуправителят, ръководещ управление „Емисионно“ – за 6 години; подуправителят, ръководещ управление „Банков надзор“ – за 4 години, и подуправителят, ръководещ управление „Банково“ – за 2 години;

3. от другите членове – един за 1 година, вторият за 3 години и третият за 5 години, като определянето им става с акта за тяхното назначаване.

§ 6. Издадените от Българската народна банка наредби по прилагането на отменения Закон за Българската народна банка запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.

§ 7. До гласуване на Закон за държавния герб Българската народна банка запазва досегашния си печат.

§ 8. В общата сума на паричните задължения на Българската народна банка по чл. 28, ал. 2, т. 2 не се включват поетите от нея задължения преди 31 декември 1996 г. с първоначален срок за плащане над 2 години.

§ 9. Увеличението на капитала на Българската народна банка от 200 хиляди лева на 20 милиона лева е за сметка на фонд „Резервен“ на Българската народна банка.

§ 10. В срок до 14 дни след влизането на закона в сила вземанията на Българската народна банка от държавата, както и други активи на банката, свързани със задължения на държавата към външни кредитори, се реструктурират съгласно договори, сключени между управителя на банката и министъра на финансите.

§ 11. В Закона за устройството на държавния бюджет (ДВ, бр. 67 от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3 се създава ал. 5:

„(5) Българската народна банка може да предоставя кредити на държавния бюджет при условия и по ред, определени в Закона за Българската народна банка.“

2. Член 32 се отменя.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на чл. 28, 29, 30, 31 и 49, които влизат в сила от 1 юли 1997 г.

§ 13. Изпълнението на закона се възлага на управителния съвет на Българската народна банка.

––––––––-

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 5 юни 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

(ОБН. – ДВ, БР. 10 ОТ 2005 Г.)

§ 27. (1) Разпоредбите на чл. 45, ал. 3 и 4 се прилагат до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

(2) За задълженията по кредити, предоставени преди датата по ал. 1 от Българската народна банка за сметка на покупки на специални права на тираж от Международния валутен фонд, плащанията на държавата по главницата и лихвите се извършват в срокове не по-късно от датите, на които следва да се извършат съответните плащания от Българската народна банка към Международния валутен фонд, и в необходимите за плащанията размери.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. – ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 160. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на § 12, т. 1, буква „а“ (относно т. 2) и буква „ж“ (относно изречение второ), § 13, т. 1, буква „в“, § 20, т. 2, буква „в“ (в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) и буква „и“ (относно т. 17 – 22), § 46, т. 4 (относно ал. 7), § 47, § 78, т. 3 (относно изречение второ) и § 125, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)

§ 27. (1) Този закон влиза в сила от 1 ноември 2007 г. с изключение на § 7, т. 6, 7, 8, 18, 19, 22 – 24, 26 – 28, 30 – 40, т. 44, буква „б“, т. 47, 48, т. 49, буква „а“, т. 50 – 62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, т. 83, букви „а“ и „г“, т. 85, буква „а“, т. 91, 93, 94, т. 98, буква „а“, подбуква „аа“, изречение второ относно замяната, подбуква „бб“, изречение второ относно замяната, подбуква „вв“, изречение второ относно замяната, и подбуква „гг“, изречение второ относно замяната, т. 99, букви „г“ и „д“, т. 101, буква „б“ и т. 102, § 8, § 9, т. 4, буква „а“, т. 5 и 7, § 14, т. 1 и § 19, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

(2) Параграф 7, точки 6, 7 и 8 се прилагат до 1 ноември 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:

1. част седма „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз“;

2. параграф 2, ал. 4;

3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора „а“ „Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи“ с чл. 307а – 307д и част седма „Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения“ с чл. 502 -507;

4. параграф 4, ал. 2;

5. параграф 24;

6. параграф 60,

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(ОБН. – ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2009 Г.)

§ 50. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2009 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2 и § 5, т. 1, буква „б“, които влизат в сила от 1 септември 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;

2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

(ОБН. – ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2011 Г.)

§ 69. Законът влиза в сила от 30 юни 2011 г. с изключение на:

1. параграфи 1 – 16, § 41 – 56 и § 62 и 66, които влизат в сила от 30 април 2011 г.;

2. параграфи 60 и 68, които влизат в сила от 31 декември 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

(ОБН. – ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2015 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 Г.)

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. Член 139, ал. 1 – 4, ал. 6 и ал. 9 – 11, които влизат в сила по отношение на инвестиционни посредници от 1 януари 2017 г.

2. Член 139, ал. 7 и 8, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

(ОБН. – ДВ, БР. 51 ОТ 2016 Г.)

§ 36. Параграф 35, т. 1 относно чл. 22, ал. 4 влиза в сила от 1 април 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2017 Г.)

§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

(ОБН. – ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2018 Г.)

§ 28. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. член 47, който влиза в сила, след като Европейската комисия публикува електронната брошура относно правата на потребителите съгласно чл. 106, параграф 2 от Директива 2015/2366/ЕС, и чл. 71, ал. 2, т. 3, чл. 72, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, чл. 73, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1 и чл. 100, които влизат в сила 18 месеца след влизането в сила на регулаторните технически стандарти, които Европейската комисия приема съгласно чл. 98, параграф 4 от Директива 2015/2366/ЕС; до влизането в сила на чл. 100, ал. 1 – 6 доставчиците на платежни услуги спазват изискванията на Окончателни насоки относно сигурността на плащанията в интернет от 19 декември 2014 г. на Европейския банков орган;

2. член 102, който влиза в сила от 30 април 2018 г., и чл. 103 – 109, които влизат в сила от 31 октомври 2018 г.;

3. параграф 16, т. 2, буква „в“ от преходните и заключителните разпоредби относно ал. 8, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.;

4. параграф 25 и § 26, т. 1 – 5 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 106 ОТ 2018 Г.)

§ 15. Разпоредбите на чл. 64, ал. 1, т. 14а и на глава единадесета „а“ от Закона за кредитните институции не се прилагат от датата на прекратяване на тясното сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 или от датата, на която дерогацията по отношение на Република България съгласно чл. 139 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се отменя в съответствие с чл. 140, параграф 2 от ДФЕС.

§ 16. Българската народна банка издава:

1. наредбата по чл. 25, ал. 7 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон;

2. наредбата по чл. 59а, ал. 2 в срок до 31 октомври 2019 г.;

3. наредбите по чл. 11а, ал. 1, чл. 74, ал. 4 и § 1, т. 50 от Закона за кредитните институции в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 17. (1) Банките привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от влизането в сила на наредбите по § 16, т. 3.

(2) В срока по ал. 1 банките представят в БНБ списък на лицата, заемащи ключови позиции. Към списъка се прилагат данни и документи, удостоверяващи пригодността на лицата за заемане на съответните длъжности.

(3) Българската народна банка може да разпореди банката да освободи лице по ал. 2, ако прецени, че то не отговаря на изискванията по чл. 11а, ал. 1 от Закона за кредитните институции.

§ 18. (1) Във връзка с осъществяване от страна на ЕЦБ на оценките, необходими за участие в единния надзорен механизъм на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ, кредитните институции в Република България са длъжни да:

1. предоставят на ЕЦБ данни и документи, които тя изисква;

2. предоставят на ЕЦБ достъп до счетоводните регистри, копия или извлечения от тях;

3. осигуряват на ЕЦБ пълен пасивен достъп до счетоводните системи;

4. предоставят на ЕЦБ писмени или устни обяснения;

5. осигуряват предоставяне на ЕЦБ на изисквана информация по т. 1 – 3 или достъп до такава от трети лица, дали съгласие за това.

(2) В рамките на извършваната оценка съгласно чл. 7, параграф 2, буква „б“, второ тире от Регламент (ЕС) № 1024/2013, кредитните институции, установени в Република България, предоставят възможност на ЕЦБ да извършва проверки на място в техните служебни помещения и в помещенията на други предприятия, включени в надзора на консолидирана основа.

(3) Задълженията за кредитните институции, установени в Република България, се отнасят и за трети лица, на които ЕЦБ е възложила да извършват дейности, свързани с оценката съгласно чл. 7, параграф 2, буква „б“, второ тире от Регламент (ЕС) № 1024/2013, при спазване на изискванията за опазване на банковата и професионалната тайна.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 37 ОТ 2019 Г.)

§ 64. Законът влиза в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, с изключение на § 5, т. 1, § 6, § 7, т. 1, § 8, 9, 10, 13, 14, § 16, т. 2, § 17, § 18, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“, § 19, § 20, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“, § 21, т. 1, буква „а“, § 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 53, 54, 59, 60, 61, 62 и 63, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;

2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции;

3. параграф 77, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г.

https://www.lex.bg/assets/images/blaws3.gif
https://www.lex.bg/assets/images/blaws4.gif
https://www.lex.bg/assets/images/blaws2.gif

Релевантни актове от Европейското законодателство

Директиви:

ДИРЕКТИВА 2013/36/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО

ДИРЕКТИВА 2006/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2006 година относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена) (отм.)

ДИРЕКТИВА 2006/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2006 година относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (отм.)

ДИРЕКТИВА 2000/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции (отм.)

ДИРЕКТИВА 98/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 47/2009 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2183/2004 за разширяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 46/2009 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2183/2004 НА СЪВЕТА от 6 декември 2004 година относно разширяване приложението на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евро монети, по отношение на неучастващи държави-членки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2182/2004 НА СЪВЕТА от 6 декември 2004 година относно медалите и символите, подобни на еуромонети

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1103/97 НА СЪВЕТА от 17 юни 1997 година относно определени разпоредби, отнасящи се до въвеждането на еврото

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *