Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) предложи действия за смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС

18/03/2020


На 17.03.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на уебстраницата си изявление относно действия за смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС. КФН активно участва в работата на Съвета на надзорниците на EIOPA и следи внимателно развитието на ситуацията с оглед предприемането на мерки на национално ниво. Тези мерки  имат за цел да осигурят непрекъснатост на дейността на застрахователите, поддържане на услугите за клиентите, както и оперативно облекчаване по отношение на сроковете за надзорно отчитане и публично оповестяване относно края на 2019 г. EIOPA ще координира спецификите на този подход, а КФН от своя страна ще оповести публично мерките, които ще предприеме на национално ниво.

Ето и пълният текст на изявлението на Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

Изявление на EIOPA относно действия за смекчаване на въздействието на Коронавирус/COVID-19 върхузастрахователния сектор в ЕС

      Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), в тясна комуникация и сътрудничество с другите европейски надзорни органи и Европейския съвет за системен риск(ESRB), наблюдава ситуацията с Коронавирус/COVID-19 много внимателно, като отчита, че разпространението му продължава да причинява смущения на домакинствата и бизнеса. Все по-ясно е, че разпространението носи значителни последици за глобалната икономика, включително за финансовите услуги. Вероятно застрахователите ще се изправят пред все по-трудни условия в близко бъдеще, както по отношение на управлението на предизвикателните пазарни условия, така и в поддържането на операциите си, същевременно предприемайки стъпки за защита на своите служители и клиенти. Основни посланияНепрекъснатост на бизнеса1. Особено важно е застрахователите да са в състояние да поддържат услугите на своите клиенти. В този смисъл застрахователните компании трябва да са готови да приложат необходимите мерки за гарантиране на непрекъснатост на дейността си.2. За да се осигури оперативно облекчаване на дейността в отговор на коронавируса, националните компетентни органи следва да бъдат гъвкави по отношение на сроковете за надзорно отчитане и публично оповестяване относно края на 2019 г. EIOPA ще координира спецификите на този подход.3. Освен това, в краткосрочен план EIOPA ще ограничи своите искания за информация и консултации към индустрията само до съществените елементи, необходими за оценкаи наблюдение на въздействието на текущата ситуация на пазара.4. EIOPA удължава крайния срок за цялостната оценка на въздействието по отношение напрегледа на „Платежоспособност II“през 2020 г. с два месеца до 1 юни 2020 г. В следващите дни EIOPA ще съобщи подробности относно отлагането на допълнителни изисквания за отчитане и информация.Платежоспособност и капиталово състояние5. С прилагането на „Платежоспособност II“ от застрахователните дружества от ЕС се изисква непрекъснато да притежават достатъчно допустими собствени средства, за да покриват капиталовите си изисквания за платежоспособност. Капиталовото изискване за платежоспособност, базирано на риска, позволява на застрахователните предприятия да се справят с големи загуби ида осигурят достатъчна увереност на притежателите на полици и бенефициерите, че плащанията ще бъдат извършвани в срока на падежа им. 6. Освен това правната рамка на „Платежоспособност II“ включва възможността за надзорна намеса между капиталовото изискване за платежоспособност и минималното капиталово изискване, което представлява минималнотониво на сигурност, под което размерът на финансовите ресурси не следва да спада. Това позволява гъвкавост в

случаите на екстремни ситуации, включително мерки за удължаване на периода на възстановяване на засегнатите застрахователи, напримеркакто е предвидено в член 138 от Директивата „Платежоспособността II“.

7. Допълнително, последните стрес тестове показаха, че секторът е добре капитализиран и е в състояние да удържа тежки, но приемливи сътресения за системата.

8. Рамката на „Платежоспособност II“ включва и редица инструменти, които могат да се използват за намаляване на рисковете и въздействията върху сектора. EIOPAи националните компетентни органи са готови да прилагат тези инструменти, ако и когато е необходимо, по координиран начин, за да се гарантира, че притежателите на полици остават защитени и финансовата стабилност е запазена.

9. Независимо от това,застрахователните дружества следва да предприемат мерки за запазване на капиталовото си състояниев баланс със защитата на застрахованите лица,следвайки благоразумна политика по отношение на дивидентитеи други политики за разпределение, включително променливо възнаграждение. 10. Въпреки съществуващите инструменти и правомощия, и заедно с националните органи и другите европейски надзорни органи и ESRB, EIOPA ще продължи да наблюдава ситуацията и ще предприема или предлага на институциите на ЕС всички необходими мерки, за да смекчи въздействието на нестабилността на пазара върху стабилността на застрахователния сектор в Европа и да осигури защитата на притежателите на полици

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *