Комисията за финансов надзор извършва ежедневен мониторинг над търговията с финансови инструменти

17/03/2020


       Комисията за финансов надзор осъществява ежедневен мониторинг на търговията с финансови инструменти на регулирания пазар и на многостранните системи за търговия в страната и е в непрекъснат контакт с останалите държави членки и Европейския орган на ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). КФН активно участва във всички срещи и е част от процеса на вземане на решения от страна на ЕОЦКП.

      Към настоящия момент предприетите мерки както от държавите членки, така и от ЕОЦКП се отнасят единствено до късите продажби на акции. В тази връзка вчера КФН уведоми инвестиционната общност за решение на ЕОЦКП от 16.03.2020 г. за намаляване на прага, над който физическите или юридическите лица, които имат нетни къси позиции във връзка с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз, следва да уведомяват съответния надзорен орган.

       Предвид обстановката с разпространението на COVID 19 и волатилността на финансовите пазари, надзорните органи на Италия, Испания, а и от днес Франция, съгласно правомощието, предвидено в чл. 23 от Регламент (ЕС) 236/2012 (ЕС) № 236/2012 относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение са въвели допълнителни мерки, като са забранили извършването на къси продажби за определен период от време. За разлика от финансовите пазари в държавите, посочени по-горе, късите продажби са незначителна част от търговията с финансови инструменти в България и не представляват риск за стабилността на пазарите у нас, поради което КФН към настоящия момент не е упражнила правомощието си за налагане на забрана.

        Комисията разполага с правомощия съгласно пряко приложимото европейско законодателство и националната правна рамка, сред които са временните забрани за извършване на нетни къси продажби и спирането от търговия на определени финансови инструменти. В случай на необходимост Комисията ще въведе аргументирано подобно решение за забрана и ще информира заинтересованите страни и широката общественост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *