Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.01.2006 г. и е получило лицензия № 02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г. Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд № 1 08.09.2006 г. по ф.д. № 9984/2006. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и притежава ЕИК 175137918. Седалището и адресът на управление са: гр. София 1360, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8.

        Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. (пет милиона лв), разпределен в 5 000 поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка една. Дружеството е с двустепенна система за управление.

       Надзорен съвет:

Красимира Костова Дичева – Председател;

Кристина Атанасова Славчева – Заместник-председател;

Десислава Вълчкова Лозева-Андонова – Член.

        Управителен съвет:

Георги Петров Личев – Председател;

Силвия Тенчева Габровска – Заместник-председател;

Ваня Койчева Милчева – Член.

      Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.

Акционери на ПОД Топлина АД

НаименованиеДялово участие
1„ЕЛ ЕМ ИМПЕКС“ ЕООД46.40%
2„ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД9.60%
3„ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ ЕАД9.60%
4„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ ЕАД9.40%
5„БРИКЕЛ“ ЕАД9%
6„МИНА СТАНЯНЦИ“ АД5%
7„СТИМЕРГ“ АД5%
8„ПРИБОРИНВЕСТ“ ЕООД5%
9„ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД1%

Компанията разполага с разгърната клонова мрежа в цялата страна.

Източник: insmarket.bg

Редакция:  http://www.potrebitelskikrediti.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.