Ипотечните кредити – характеристика и особености

Ипотечният кредит е паричен заем, който е обезпечен с недвижим имот. Ипотечният кредит e пpoдyĸт c дългocpoчнo oбвъpзвaнe и cepиoзнa тeжecт зa ceмeйния бюджeт. Съществуват 2 вида такива кредити, в зависимост от предоставения като обезпечение имот:

 1. Ипотечен кредит – имотът, предложен като обезпечение, е различен от имота, който се закупува
 2. Жилищен кредит – имотът, предложен като обезпечение, е имотът, който се закупува и обикновено е жилищен

       Ипотечният кредит е подходящ за различни цели: покупка на готов имот (жилищен или нежилищен); покупка на имот в строеж; за строеж на жилищен или нежилищен имот; за ремонт и подобрения на дома; за рефинансиране на други кредити. Ипотеката представлява ограничено вещно право върху определен недвижим имот, което се учредява с цел обезпечаване на определено вземане. Когато закупувате жилище със средства от финансова институция, се извършват две нотариални сделки. Едната е свързана с покупко-продажба на имота, предмет на сделката и тя се сключва между продавача и купувача на имота. Чрез нея придобивате жилището и ставате негов собственик. Втората сделка е свързана с учредяване на ипотека в полза на финансовата институция, чрез която тя приема за обезпечение по кредита вашия имот. Ипотеките биват два вида – договорни и законови.

      Договорната ипотека е договор между кредитора и длъжника. Възниква по друг договор, от който възниква вземане, което трябва да бъде обезпечено. Обичайно такъв договор е за покупка на имот. Договорната ипотека се сключва в нотариална форма, за разлика от законовата ипотека.

       Законовата ипотека. се сключва без участието на нотариус в определени от закона случаи. Нотариалният акт не е основа, върху която се учредява законовата ипотека. Такава ипотека например може да бъде учредена в полза на  финансовата институция кредитор само въз основа на договора за кредит.

       Според Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители лихвеният процент по кредита може да е фиксиран или плаващ и се базира на пазарен индекс или референтен лихвен процент и фиксирана надбавка към него. Референтният лихвен процент представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях.

       Максималното финансиране от финансовата институция се изразява като съотношение между размера на искания кредит и стойността на закупувания имот, определена от лицензиран оценител. Съотношението се изразява в проценти и максималният такъв обичайно достига до 85%.

       Частта от нетния доход, която може да бъде използвана за погасяване на кредита е известна като съотношение „дълг/нетен доход“. В практиката финансовите институции прилагат 50–65% от нетния доход на клиента да се използва за погасяване на кредит. Частта от нетния доход, с която можете да разполагате за погасяване на кредит, включва и всички останали задължения по други кредити и лизинги, ако имате такива.

       Таксите, които могат да начисляват банките и другите финансови институции по ипотечни кредити, са:

 • За разглеждане на документи (еднократно);
 • За оценка на кредитния Ви риск (еднократно);
 • За оценка на обезпечението (еднократно);
 • За юридическо обслужване (еднократно);
 • За ползване на пакет от продукти и услуги (регулярно на годишна или месечна база);
 • За обслужване на разплащателна сметка (месечно)

        Единственият и най-обективен критерий за сравнение и избор на оферта е Годишният процент на разход (ГПР). Той е показател, който отразява истинската цена на кредита. Включва в себе си както лихвата по кредита, така и всички дължими такси, комисиони и застраховки. Цената на кредита включва лихвата като основен разход, но и всички такси, свързани с отпускането, усвояването и управлението на кредита. Oсвен това трябва да се добавят и разходите за допълнителните продукти, закупени заедно с кредита (дебитни и кредитни карти, пакети, застраховки и др.).

         За жилищен/ипотечен кредит може да кандидатства всяко лице, навършило пълнолетие. Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор и да работи при настоящия си работодател от минимум 3-6 месеца на безсрочен трудов договор. Кандидатът трябва редовно да е внасял социални и здравни осигуровки. Внасянето им накуп се разглежда от банките като негатив. Също така кандидатът трябва да има чиста кредитна история. Кандидатът не трябва да е допускал просрочия в миналото, а ако към момента на кандидатстване за ипотечен кредит има и други кредити, да ги обслужва редовно.

      Преди да се съгласят да ви отпуснат заем, кредиторите трябва да оценят вашата кредитоспособност и въз основа на нея да реши дали да приеме или да отхвърли вашето искане за ипотечен кредит. Оценката ще бъде направена въз основа на различни критерии, сред които:

 • вашето финансово положение (активи, задължения и др.)
 • стойността на имота, с който ще се обезпечи заемът

      Вие ще трябва да посочите какви са вашите доходи, за да може кредиторът да прецени дали ще бъдете в състояние да изплатите заема. Заемодателят може да ви предложи ипотечен кредит само ако оценката покаже, че вероятно ще можете да погасите кредита.

     От специализирания сайт http://potrebitelskikrediti.eu ви съветват да сравните офертите на различни кредитори, преди да решите да вземете ипотечен кредит. Когато прави обвързваща оферта, кредиторът трябва да ви даде и европейския стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ). Този стандартен документ има за цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на ипотечните кредити, които се предлагат. ЕСИФ съдържа следната информация:

 • размер на заема;
 • продължителност на заема;
 • вид лихвен процент;
 • обща сума, която трябва да се изплати;
 • годишен процент на разходите (ГПР): стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита и изразена като годишен процент. ГПР ви помага да сравните различните оферти;
 • всички разходи, която трябва да се заплащат редовно или еднократно;
 • броя, периодичността и размера на вашите плащания;
 • информация за условията за предсрочно погасяване и разходите, които ще трябва да понесете, ако решите да погасите предсрочно своя заем;
 • ако вземате кредит в чуждестранна валута: примери, поясняващи потенциалното въздействие на промени в обменния курс върху вашия ипотечен кредит.

         Благодарение на ЕСИФ можете да сравнявате оферти от различни кредитори и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този формуляр, можете да го поискате. Съгласно правилата на ЕС кредиторът или кредитния посредник трябва да ви дадат най-малко 7 дни за оценка на офертата. В зависимост от страната, в която сте подали искане за заем, това може да бъде:

 • период за размисъл, през който можете да помислите дали офертата ви задоволява;
 • период, през който можете да се откажете от договора за кредит, който сте подписали;
 • комбинация от двете.

      Обикновено можете да изплати част или целия си дълг предсрочно. Това ви дава възможност да спрете да плащате лихви върху неизплатени задължения или да сключите нов по-изгоден договор за ипотека, включително с друг кредитор. В този случай националните правила определят дали кредиторът може да поиска от вас да заплатите компенсация, ако изплатите ипотечния си кредит по-рано от предвиденото. Тази компенсация не надхвърля размера на финансовата загуба за кредитора.

       За да получите ипотечен кредит, задължително трябва да направите застраховка. Тя се използва в случай, че сте изправени пред обстоятелства, поради които не можете да изплати дълга си — например в случай на смърт, заболяване или загуба на работа. Кредиторите могат да изискат от вас да закупите застраховка за ипотечния кредит. Те могат да ви предложат застрахователна полица в пакет с вашия договор за ипотечен кредит, но това не може да бъде условие, за да получите кредита. Винаги можете да потърсите застраховка с по-добри условия от друг застраховател, при условие че равнището на гаранции, предлагани в различните полици, е същото като изискваното от кредитора. Обичайните застраховки, свързани с ипотечни кредити, са застраховка „Живот“ и застраховка „Имот“. Обикновено застраховките се сключват в полза на финансовата институция, но за сметка на кредитополучателя. Някои финансови институции сключват нужните застраховки за своя сметка, т.е. безплатно за клиента.

       Кредиторите могат само да ви задължат да откриете платежна или спестовна сметка при тях, от която да изплащате заема. При получаване на доходите в левове трябва да откриете такава сметка в лева и е по-добре да кандидатствате за кредит в лева с цел да избегнете курсови разлики при покриването на съпътстващи разходи през целия период на ипотечния кредит.

        Възможно е в процеса на погасяването на задълженията по кредита да получите оферта от друга финансова институция за рефинансиране на вашия кредит с по-ниска лихва. Преди да предприемете стъпка, от специализирания сайт http://potrebitelskikrediti.eu ви препоръчват да се запознаете не само с предлаганата лихва по кредита, но и с всички допълнителни разходи по рефинансирането. Обичайно такива са такси, дължими към настоящата финансова институция по предсрочното погасяване на кредита и заличаване на ипотека, такси по новоотпуснатия кредит към финансовата институция и нотариални такси за учредяване на новата ипотека. Препоръчително е внимателно да прегледате всички допълнителни разходи при предложената по-ниска лихва и да прецените дали рефинансирането би било по-изгодно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.