В наши дни интересът към икономическите санкции като средство за натиск нараства, тъй като други ключови инструменти за влияние имат определени ограничения. Налагането на санкции се превръща в основен инструмент на външната политика за защита на националните политически интереси. Най-голям ефект при глобализацията на икономическите отношения имат многостранните санкции под егидата на ООН или Съвета на Европа. От края на ХХ век ООН увеличава честотата на санкциите – главно на целевите санкции. Русия също действа като активен субект на икономически санкции: през 2006 г. влиза в сила Закон № 281-FZ „За специалните икономически мерки“. В него се пояснява, че е необходима незабавна реакция в отговор на заплаха за националната сигурност на Русия и не трябва да се нарушават разпоредбите на Съвета за сигурност на ООН.
          Неправителствените организации са активни институции в областта на икономическите санкции. Например USA-Engage, организацията на представителите на големия бизнес в САЩ за защита срещу икономически санкции, активно подкрепя законодателството. Тя инициира приемането на закон за санкциите, който задължава да се оценяват икономическите последици и ефективността на санкциите, и затяга изискванията за продължителността и евентуалното преразглеждане на текущия мониторинг на санкциите. Благодарение на критиките на подобни организации е създадена институцията на комисиите по санкции към Съвета за сигурност на ООН. И до ден-днешен съществува организация на Европейския съвет за външни отношения, която предлага налагане на санкции на израелските банки, за да принуди Израел да признае палестинската автономия.

         Според най-разпространените дефиниции икономическите санкции означават умишленото, инициирано от правителството или международните междуправителствени организации, прекратяване на съществуващи външноикономически отношения, което би се случило, ако нямаше санкции. Целите на тези действия могат да бъдат промяна на политическия режим, спиране или прекратяване на военните действия в страната, по отношение на която е въведен режимът на санкции. За да се оправдае налагането на санкции, се дават положителни цели, например борбата с тероризма, наркотиците или предотвратяването на „хуманитарна катастрофа“, борбата срещу тоталитарните режими.

         Въз основа на анализа на съществуващата практика на санкциите можем да представим следната схема (фиг. 1) на тяхната класификация.

Фигура 1. Класификация на санкциите.

       Според инструментите санкциите се делят на икономически и неикономически. Пример за това как последното може да повлияе на икономиката е забраната за движение на лица в рамките на неикономическите санкции – тази забрана може да доведе до намаляване на икономическата активност на отдени субекти в чужбина, до разваляне на преговори или договори, увреждане на дейността на фирми, чиито представители са тези лица и др. Неикономическите санкции включват такива инструменти като забрана и ограничаване на сътрудничеството в обществени организации, отмяна на правителствени посещения и парламентарни обмени, забрана за издаване на визи и съответно за влизане в страната, включително транзитно преминаване през страната, отказ от военно сътрудничество, отказ от участие в международни икономически и политически срещи на върха на територията на целевата държава или прекъсване на такива, отказ от участие в културни и спортни събития, забрана за излъчване на телевизионни канали и др.

         Според степента на покритие санкциите се делят на широки, умерени и ограничени. Широките или всеобхватните санкции имат най-голямо отрицателно хуманитарно въздействие и се използват все по-рядко. Умерените, както и ограничените санкции са насочени към определени отрасли на икономическата дейност. В тази група могат да се включат и целенасочени (прецизни, „интелигентни“) санкции, насочени към отделни физически и юридически лица, като инструментите на целенасочените санкции могат да бъдат както икономически, така и неикономически мерки.

         Според броя на участниците те се делят на едностранни и многостранни. В тази връзка интерес представляват т. нар. екстериториални (вторични) санкции, които предполагат, че не само физически и юридически лица от дадена държава, но и такива от трети страни могат да бъдат наказвани за нарушаване на едностранни санкции, което, разбира се, предизвиква негативна реакция от международната общност и се счита за нарушение на международното право.

          Поради факта, че пазарите на различни индустрии търгуват в долари, за Щатите е по-лесно да влияят на държавите чрез валутата. Също така срещу страните от Европа и Япония са наложени финансови ограничения на редица банки поради неспазване на условията на режима на санкции срещу трети страни. Финансовите санкции, от друга страна, водят до недостиг на финансови активи чрез спиране на кредитиране, финансова помощ и чуждестранни инвестиции. Инструментите за това са разнообразни: забрани за бизнес с банки, за финансиране в американски или европейски банки, запор върху имущество и залози на банки, закриване на кореспондентски сметки, забрана за закупуване на вече издадени акции, облигации и депозитни разписки, на използването на електронни системи за плащане и системи за предаване на данни. Дори университетите стават обект на едностранни целенасочени санкции: те са лишени от стипендии за научни изследвания, обменът на студенти е спрян и се въвежда забрана за приемане на студенти със стипендии от нежелателни правителства.

         През последното десетилетие активното използване на целенасочени санкции довежда до възмущение относно нарушаването на правата на личността при тяхното използване, което доведе до създаването на нови институции към Съвета за сигурност на ООН: звено за контакт за получаване на искания за заличаване от списъка и Служба на омбудсмана. Подгрупа от скрити санкции може също да включва редица инструменти, които са предназначени да демонстрират недоволство от определени политики и да причинят щети на репутацията, но често причиняват и финансови щети.

         В заключение можем да направим следните изводи:

  • необходимо е участието на неправителствени организации в решаването на проблемите на санкциите;
  • целенасочените санкции се използват по-често от всеобхватните, тъй като не причиняват толкова много щети на гражданите, въпреки че са фокусирани върху ключови сектори на икономиката;
  • инструментите на финансовите санкции работят по-ефективно от търговските поради тяхното дългосрочно въздействие, което води до намаляване на отрицателното хуманитарно въздействие;
  • необходимо е да се вземат предвид не само преките загуби от налагането на икономически санкции, но и транзакционните разходи за вземане на политически решения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *